niedziela, 1 marca 2015

Dziewczyna Wyklęta - Jaga

Za Onetem:
Jaga (Janina Oleśkiewicz)
Po mężu: Janina Przysiężniak
Uro­dzi­ła się w 1922 roku w Ku­ry­łów­ce. Na­le­ża­ła do Na­ro­do­wej Or­ga­ni­za­cji Woj­sko­wej, sca­lo­nej potem z Armią Kra­jo­wą. Była łącz­nicz­ką i sa­ni­ta­riusz­ką. Miała kon­spi­ra­cyj­ny pseu­do­nim "Olcha", za­mie­nio­ny potem na "Jaga". Współ­dzia­ła z miej­sco­wym od­dzia­łem "Ojca Jana". Aresz­to­wa­na przez funk­cjo­na­riu­szy UB. Cięż­ko ranna pod­czas próby uciecz­ki. Jej po­grzeb odbył się 2 kwiet­nia 1945 roku. Na na­grob­ku wy­ry­to ogól­ny napis in­for­mu­ją­cy, że zgi­nę­ła tra­gicz­nie. Za ko­mu­ny jakaś nie­zna­na ręka do­pi­sy­wa­ła co rok frazę "za­mor­do­wa­na przez UB". 

1 komentarz: